فلوشیپ

از سال 1395 با استناد به مصوبه کمیسیون دائمی شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پژوهشگاه رویان اولین آزمون دستیاری تخصصی ناباروری را جهت متخصصین زنان و زایمان برگزار نمود. و از بین شرکت کنندگان 1 نفر جهت دوره فوق به مدت 18 ماه پذیرفته می شوند.