آیین نامه ها ، دستور العمل ها و فرم ها

ارتقا مرتبه به استادیاری با مدرک تحصیلی

آیین نامه وزارتین

فرم های مربوط به ارتقاء مرتبه وزارت علوم و اعضای هیات علمی پژوهشی

آییـن‌نـامـه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی کشور

ترفیع پایه

تسهیلات فرزندان کنکوری اعضای هیات علمی

فرم صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی

فرم‌ها و آیین‌نامه‌های تسهیلات آموزشی

فرم های مربوط  به استخدام در رسته هیات علمی پیمانی

فرم‌های مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی(حوزه‌ی پژوهشی)

منابع پیشنهادی صلاحیت عمومی

نمونه فرم رزومه