آیین نامه ها و دستور العمل های آموزش ضمن خدمت

*تامین هزینه حق ثبت نام آموزش­های اختیاری در سال 1397

تا سقف 3/300/000 ريال برای پژوهشگران (کارشناسان ارشد و دکتری)

تا سقف 2/200/000 ريال جهت کارشناسان و دیگر مقاطع

 از سوی پژوهشگاه رویان قابل پرداخت می باشد.

 این هزینه فقط شامل حق ثبت نام شرکت در کنگره یا کارگاه­ها می­باشد و هزینه­های مربوط به اسکان و ایاب ذهاب را شامل نمی­شود، که هر سال در هیئت رئیسه با پیشنهاد معاونت آموزشی تجدید نظر می­گردد. پرداخت هزینه حق ثبت نام فقط شامل اعضا تمام وقت پژوهشگاه رویان می باشد. (جهت اعضا پاره وقت، سرباز وظیفه، فلوشیپ، پسادکترا و ... فقط زمان حضور تایید می گردد).

 

** همکاران گرامی قبل از شرکت در دوره­ها بایستی فرم تقاضا شرکت در کارگاه، کنگره، سمینار و دوره­های آموزشی داخل و خارج از کشور (موجود در فرم­های معاونت آموزش اتوماسیون اداری و سازمان الکترونیک فرزین) را تکمیل و پس از تائید مسئول یا مدیر گروه مربوطه، جهت بررسی به مدیریت دفتر آموزش ضمن خدمت ارسال و پس از تائید معاونت آموزشی، به معاونت پشتیبانی ارجاع می­گردد تا ساعات حضور در برنامه مذکور بعنوان ساعات کاری فرد در نظر گرفته شود. سپس متقاضی پس از ارائه گواهی شرکت، فیش پرداختی و نیز تکمیل فرم مربوط به پرداخت حق ثبت نام به مدیر دفتر آموزش ضمن خدمت اقدام نماید تا پرداخت هزینه ثبت نام، توسط امور مالی صورت پذیرد.