اعضاء هیئت علمی

دفتر ارتقاء و ارزشیابی اعضاء هیئت علمی پژوهشگاه رویان با رسالت نظارت و هدایت فرآیندهای منجر به ارتقاء و ترفیع اعضاء هیئت علمی تحت نظارت مستقیم معاون آموزشی فعالیت می نماید. فرآیندهای اجرایی این دفتر بر اساس سیاستهای مصوب هیئت رئیسه محترم و کمیسیون فرعی ارتقاء پژوهشگاه رویان صورت می پذیرد. برگزاری بیش از هفتاد و هشت جلسه توسط کمیسیون فوق که در حوزه معاونت آموزشی برنامه ریزی آن انجام می شود، نشان از اهمیت و اقتدار این دفتر دارد

مجموع تعداد اعضای هیئت علمی پژوهشگاه رویان در سال 1397، 78 نفرمی باشد.