اهداف و برنامه راهبردی آموزش

اهداف معاونت آموزشی
 حرکت همگام با اسناد بالا دستی
(پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و نقشه جامع علمی کشور)
 حفظ و ارتقاء توانایی علمی و اجرایی پرسنل پژوهشگاه رویان با تمرکز بر آموزش های ضمن خدمت
حفظ و ارتقاء جایگاه مردم نهاد پژوهشگاه رویان با مشارکت در آموزش عمومی و اجتماعی
 حفظ و ارتقاء جایگاه علمی پژوهشگاه رویان در سطح کشور و جهان  با استفاده از ابزار آموزش تخصصی


حرکت همگام با اسناد بالا دستی
(پژوهشگاه رویان، جهاد دانشگاهی و نقشه جامع علمی کشور)

    مشارکت در ارتقاء سطح علمی و توانمندی های فکری و عملی جامعه علمی کشور بر اساس اسناد بالا دستی جهاد دانشگاهی و نظام جمهوری اسلامی ایران
    تدوین طرح جامع و آینده نگرانه «آموزش» در پژوهشگاه رویان با توجه به "الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت" و با پیش بینی های لازم برای قابلیت بروز رسانی و انعطاف پذیری آن در زمان های لازم
    بالا بردن سطح علمی و اجرایی ساختار معاونت آموزشی با برقراری ارتباط بیش از پیش با اعضاء هیئت علمی و افراد مجرب در حوزه آموزش
    افزایش ارتباط با سایر مراکز علمی به خصوص واحدهای جهاد دانشگاهی در اجرای برنامه های آموزشی توانمندساز با بررسی کاربردی اثربخشی آنها
    تحکیم و ارتقاء جایگاه پژوهشگاه رویان در سطح عام جامعه با ارائه برنامه های آموزشی کاربردی مدون و منظم

حفظ و ارتقاء توانایی علمی و اجرایی پرسنل پژوهشگاه رویان با تمرکز بر آموزش های ضمن خدمت هدفمند
    
   تلاش و برنامه ریزی آموزشی مناسب در جهت حفظ و افزایش کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی پژوهشگاه رویان به متقاضیان و مخاطبان عام و خاص
   افزایش سطح علمی، انگیزشی و عملی پرسنل پژوهشگاه رویان با تمرکز بر آموزش های ضمن خدمت هدفمند و موثر در حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات به «ارباب رجوع»
   تسهیل برگزاری آموزش های ضمن خدمت با استفاده از امکان آموزش های آن لاین و ارزیابی موثر و کاربردی اثربخشی آن
    تدوین دوره های آموزشی و واحدهای درسی جهت افزایش توانمندی مدیران فعلی و پرورش «مدیران آینده»
    افزایش تولید و چاپ مستندات و بسته های آموزشی مانند کتاب و مجله جهت آموزش های ضمن خدمت پرسنل پژوهشگاه رویان
حفظ و ارتقاء جایگاه مردم نهاد پژوهشگاه رویان با ایجاد بستر آموزش عمومی و اجتماعی

   تسریع و تسهیل نمودن فرآیندهای اجرایی در برنامه های آموزشی پژوهشگاه رویان و افزایش مشارکتهای اجتماعی با تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی مردم (جامعه عام)
   گسترش فعالیت های آموزشی مجموعه «سلول های بنیادی برای همه» و افزایش سطح رضایت مندی متقاضیان و مخاطبان
    تحکیم و افزایش کیفیت فعالیت ها و خدمات «اتوبوس تحقیقاتی» در جهت مشارکت رویان در برنامه های اجتماعی و تحقق اهداف پژوهشگاه رویان در انجام هرچه بهتر رسالت اجتماعی آن
   راه اندازی سامانه آموزش آن لاین و تدوین محتوای دوره های آموزش مجازی جهت متقاضیان خارج از پژوهشگاه
   تولید محتوای الکترونیکی جهت آموزش بیماران و خانواده های ایشان به دنبال رسالت اجتماعی رویان در افزایش سطح سلامت جامعه در سامانه آموزش آن لاین
   توسعه فضاها و امکانات آموزشی با ایجاد «مرکز خدمات تخصصی آموزش های کوتاه مدت» جهت داخل و خارج کشور
    افزایش تولید و چاپ مستندات و بسته های آموزشی مانند کتاب و مجله متناسب با مخاطب عام و خاص
    ایجاد سامانه پرسش و پاسخ بین مردم و بیماران با متخصصان پژوهشگاه رویان
   ایجاد پایگاههای علمی آموزشی-پژوهشی برای قشر دانش آموز با حمایت مالی خیرین و با حمایت علمی پژوهشگاه رویان در مناطق محروم

حفظ و ارتقاء جایگاه علمی پژوهشگاه رویان در سطح کشور و جهان  با استفاده از ابزار آموزش

    افزایش مشارکتهای منظم و مدون گروهی و افزایش ارتباطات داخلی و خارجی با مراکز علمی معتبر ایران و جهان در برگزاری برنامه های آموزشی مشترک
    ایجاد مدیریت واحد در برنامه های آموزشی به منظور افزایش هماهنگی و یکپارچگی فعالیت های آموزشی پژوهشگاه رویان در هر سه پژوهشکده علوم تولیدمثل، سلول های بنیادی و زیست فناوری
   افزایش ارتباط با سایر مراکز علمی به خصوص مراکز علمی و واحدهای جهاد دانشگاهی در اجرای برنامه های آموزشی توانمندساز
    بررسی کاربردی اثربخشی برنامه های آموزشی و استفاده هرچه بهتر از توانمندی و ظرفیت های فکری سایر محققین، دانشجویان و دانش پذیران
    افزایش سطح کیفی برنامه های آموزشی به خصوص کارگاه ها با توجه خاص به ارائه آموزش با کیفیت
    گسترش محدوده فعالیت های آموزشی در عرصه بین الملل با ایجاد «دفتر آموزش های بین الملل»
   افزایش تدوین و برگزاری دوره های آموزشی آزاد کوتاه مدت و بلند مدت به صورت داخلی و در سطح بین الملل با مشارکت مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر