تماس با ما

خانم فرشته ذوقی مسئول دفتر معاونت آموزشی    23562177
آقای محسن برقعی راد کارشناس دفتر ارزشیابی و ارتقاء اعضاء هیئت علمی و ضمن خدمت    22336960
خانم الهام طاهری کارشناس برگزاری دوره ها وکارگاهها و سمینارها    23562178
خانم مهسا شیخان کارشناس بین الملل    23562756
خانم مهرناز طیبی کارشناس آموزش مجازی    23562758
خانم الناز زند کارشناس مرکز آموزشهای تخصصی    22436301
آقای مسعود نفری مسئول آزمایشگاه سلولهای بنیادی برای همه    223562499, 23562752
تلفکس    23562178
وب سایت    www.royan-edu.ir
ایمیل    education@royaninstitute.org
تمامی تماسها از شهرستان با کد 021انجام می شود