معرفی و شرح وظایف

پژوهشگاه رویان در راستای اهداف آموزشی و پیرو رسالت علمی-اجتماعی خود در ارتقاء سطح دانش و آگاهی عموم مردم، دانشجویان، محققین و متخصصین کشور، به ‌موازات برنامه های پژوهشی و ارائة خدمات تخصصی، توجه به آموزش و انتقال تجربیات کسب‌ شده به محققان داخل و خارج از کشور را از سال۱۳۷۲ سرلوحة کار خود قرار داده است. از آنجائیکه در برنامه راهبردی پژوهشگاه رویان، "آموزش" یکی از چهار محور اساسی بوده و اهمیت آن در پیشبرد اهداف سازمان، استراتژیک تلقی شده است، بنابراین تدوین برنامه راهبردی معاونت آموزشی در پائیز سال 1397 تکمیل و به هیئت رئیسه محترم پژوهشگاه ارائه گردید.

بر این اساس و حسب برنامه ریزی توسعه ای در معاونت آموزشی و به جهت تقویت توان اجرایی و عملیاتی، تغییرات محسوسی در نیروهای انسانی و چیدمان داخلی معاونت آموزشی ایجاد گردید.
همکاران حوزه معاونت آموزشی:

دکتر روح الله فتحی: معاون آموزشی
خانم فرشته ذوقی: مسئول دفتر معاونت آموزشی

خانم فهیمه کشفی: مدیر دفتر ارتقاء و ارزشیابی اعضاء هیئت علمی
آقای سید محسن برقعی راد: کارشناس دفتر آموزش ضمن خدمت ودفتر ارتقاء و ارزشیابی اعضاء هیئت علمی

خانم لیلا دلیری: مدیر آموزش مداوم
خانم مهسا شیخان: کارشناس بین الملل بخش آموزش

خانم الهام طاهری: کارشناس برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی

خانم مهتا کاشانی: کارشناس آموزش مجازی

آقای میثم جنگخواه: مدیر مرکز آموزش تخصصی