سمپوزیوم

   سمپوزیوم سونوگرافی در بارداریهای پرخطر و چند قلویی       ویژه متخصصین رادیولوژی    تاریخ برگزاری:98/09/01     پژوهشگاه رویان
https://b2n.ir/25904

   سمپوزیوم حفظ باروری در بیماران غیر سرطانی بررسی جنبه های بالینی، قانونی و اخلاقی    تاریخ برگزاری:98/09/08     پژوهشگاه رویان
https://b2n.ir/00271

    سمپوزیوم شواهد علمی مدیریت درمان بیماران مبتلا به آدنومیوز- آندومتریوز و بررسی چالشها و رویکردهای نوین   تاریخ برگزاری:98/10/13  پژوهشگاه رویان 
https://b2n.ir/90651

    سمپوزیوم فلوسایتومتری از پژوهش تا بالین  ویژه: متخصصین علوم پایه   تاریخ برگزاری:21-99/03/20     پژوهشگاه رویان

https://b2n.ir/319425  

چهارمین سمپوزیوم زمستانه کرایوبیولوژی و بیوبانک تاریخ برگزاری: 15 اسفند پژوهشگاه رویان

 https://b2n.ir/283535