کتاب

زمـان بـا ارزشتریـن چیـزی اسـت کـه بـه انسـان داده شـده اسـت و سـریع ترین چیـزی اسـت کـه از دسـت او نیـز مـی رود.دیــدن هــدر رفتــن وقــت آدمهــا در روزمرگی هــا بــه انــدازه ای زجــرآور اســت کــه ذهــن و فکــر و روح آدمــی را درگیــر خــود می نمایـد. درگیـر اینکـه چگونـه بـه حفـظ ایـن عنصـر بـا ارزش کمـک کنیـم و بـر غنـای اسـتفاده و بهره گیـری از آن بیافزائیـم. هـدر رفـت زمـان در گـذر روز به خصـوص آنجایـی نمایان تـر اســت کــه کوچــک و بــزرگ، مــرد و زن، بــر روی صندلی هــای متــرو و یــا تکیــه زده بــر دیواره هــای کابینــی کــه در حــال حرکــت تلــو تلــو می خــورد، گوشــی موبایــل خــود را هم چــون همراهــی مانــوس در دســت می گیرنــد و آن چنــان بــر چهــره او می نگرنــد کــه گویــی همدمــی جــز او نیســت. اینجاســت کــه تنهــا یــک بــازی ســاده، شــاید هــزاران هــزار دقیقــه و ســاعت را از ما می گیرد، بــدون ذره ای فایــده. در اینچنیــن فضایــی و در کمرنگــی ســایه مطالعــه و یادگیــری بــر آن شــدیم تــا همــراه آدمهــا باشــیم.    
 همــراه هموطنــی کــه تشــنه یادگیــری اســت امــا ابــزار آن بــه خوبــی فراهــم نشــده اســت تــا دلبــری کنــد و شــیرینی لطیــف خــود را بــه کام بنشــاند. مجموعــه »کتـاب همـراه رویـان» بیانگـر خلاصه ای اسـت از تخصـص پژوهشــگران و محققیــن علــوم زیســتی و پزشــکی پژوهشــگاه رویــان، بــا امیــد بــه اینکــه بتوانــد گوشــه ای از زمــان در حــال گــذر مســیر منــزل تــا محــل کار و یــا برعکــس را بــه خــود اختصــاص دهــد. تــلاش داریــم همــراه شــما در بــالا بــردن آگاهی هــای عمومــی جامعــه ی علمــی و رو بــه رشــد ایــران عزیزمــان موثــر باشــیم. 
اولیــن جلــد از ایــن ســری کتاب هــا را نیــز بــا موضــوع »نابــاروری»آغــاز نمودیــم کــه مســئله ای عمومــی و همــه گیــر اســت. آگاهــی بخشــی عمومــی در رابطــه بــا یکــی از چالش هـای روز جامعـه جهانـی و بـه تبـع آن کشـور عزیزمـان، در ارتقـاء سـطح کیفـی خدمـات ارائـه شـونده بـه عمـوم مـردم بسـیار موثـر و راه گشاسـت. به خصـوص در جامعـه ای کـه ورود آن بـه چهـل سـال دوم حیـات انقلابش می طلبـد تـا بـا نـگاه دقیق تــری بــه موضــوع برنامه ریــزی علمــی بــرای آینــده ای درخشـان کـه نویـد همیشـگی رهبـر عزیزمـان نیـز بـوده اسـت، بپردازیــم.
در پایان معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان آمادگی خود را جهت پیشنهاد عناوین علمی و قابل توجه جهت کتابهای دیگر از سری کتابهای «همراه رویان» اعلام میدارد.