انعقاد تفاهم نامه آموزشی با دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان

در تاریخ 97/12/13 تفاهم نامه آموزشی بین المللی بین هیئت عالی رتبه دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان و پژوهشگاه رویان منعقد گردید

در تاریخ 97/12/13 تفاهم نامه آموزشی بین المللی بین هیئت عالی رتبه دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان و پژوهشگاه رویان منعقد گردید