اعلام پذیرفته شده نهایی آزمون فلوشیپ

اعلام پذیرفته شده نهایی آزمون فلوشیپ

طبق نامه شماره 505/194 مورخ 98/05/05 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، خانم دکتر مهدیه مریدی بعنوان پذیرفته شده آزمون پذیرش دستیاری دوره های تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) در سال 98 اعلام گردیده اند.