سمپوزیوم کرایوبیولوژی

سومین سمپوزیوم بین المللی کرایوبیولوژی در تاریخ 8 اسفند با همکاری انجمن جهانی کرایوبیولوژی در سالن همایشهای پژوهشگاه رویان برگزار خواهد شد

سومین سمپوزیوم بین المللی کرایوبیولوژی در تاریخ 8 اسفند با همکاری انجمن جهانی کرایوبیولوژی در سالن همایشهای پژوهشگاه رویان برگزار خواهد شد