مذاکره با هیئت عالی رتبه مالزی

هیئت رسمی کشور مالزی، سرکار خانم دکتر سیتی همیسا بینتی تپسیر، مدیر کل آموزش کشور مالزی به همراه دکتر محمد رشدان بن حاج عزیزان مدیر آموزش مالزی در دبی در روز شنبه مورخ 18 اسفند 1397 از پژوهشگاه رویان بازدید کردند. در این نشست که با اعضای هیئت رئیسه پژوهشگاه رویان انجام شد، سرکار خانم دکتر تپسیر برتمایل دانشگاه های مالزی برای برقراری همکاری در حوزه های علوم، پزشکی و دیگر حوزه های مرتبط با پژوهشگاه رویان تاکید کردند.

 

هیئت رسمی کشور مالزی، سرکار خانم دکتر سیتی همیسا بینتی تپسیر، مدیر کل آموزش کشور مالزی به همراه دکتر محمد رشدان بن حاج عزیزان مدیر آموزش مالزی در دبی در روز شنبه مورخ 18 اسفند 1397 از پژوهشگاه رویان بازدید کردند. در این نشست که با اعضای هیئت رئیسه پژوهشگاه رویان انجام شد، سرکار خانم دکتر تپسیر برتمایل دانشگاه های مالزی برای برقراری همکاری در حوزه های علوم، پزشکی و دیگر حوزه های مرتبط با پژوهشگاه رویان تاکید کردند.