متخصصین و دارندگان مدرک PhD، داروسازان و علوم آزمایشگاهی:340000 ریال (هزینه ثبت نام در محل: 600000 ریال)

پزشکان عمومی،کارشناس و کارشناس ارشد و دکترای مامایی: 230000ریال (هزینه ثبت نام در محل: 500000 ریال)

سایر رشته ها و دانشجویان:200000 ریال (هزینه ثبت نام در محل: 400000 ریال)