کارگاه كمي سازي بيان ژن

هدف: آشنايي با تكنيك هاي بيان ژن و Real-time PCR

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/04/12

  • مدت: 2 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 2

  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقيقات پزشکي توليد مثل

  • گروه برگزار کننده: جنین شناسی

  • نوع برنامه : کارگاه

ثبت نام

اهداف دوره

١. استخراج RNA

٢. سنتز cDNA

٣. طراحي پرايمر بيان ژن 

٤ Real-time PCR به صورت تئوري و عملي 

٥.  آناليز داده هاي Real-time PCR

قیمت ها

400 هزار تومان

شورای راهبردی

كارشناسي ارشد و دكتري كليه رشته هاي بيولوژي و دكتري حرفه اي