كارگاه تخصصي آناليز كروموزومي و آشنايي با نرم افزار كاريوتايپينگ

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1398/07/24

  • مدت: 3 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 9

  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقيقات پزشکي توليد مثل

  • گروه برگزار کننده: ژنتیک

  • نوع برنامه : کارگاه

تکمیل ظرفیت