كارگاه تئوري و عملي آشنايي با PCR

ویژگی های دوره

  • تاریخ شروع دوره: 1399/02/05

  • مدت: 1 روز

  • ظرفیت باقی مانده: 3

  • ارگان برگزار کننده: مرکز تحقيقات علوم سلولي

  • گروه برگزار کننده: سلولهای بنیادی

  • نوع برنامه : کارگاه

ثبت نام با حساب کاربری

سرفصل های دوره

PCR و كاربردها آشنايي با انواع مختلف الكتروفورز انجام عملي PCR انجام عملي الكتروفورز آگاروز

قیمت ها

200 هزار تومان

گروه هدف

كليه دانشجويان زيست شناسي