كمي سازي بيان ژن

آشنايي با تكنيك هاي بيان ژن و Real-time PCR

1398/04/12

مشاهده

كارگاه تئوري و عملي جداسازي و كشت سلولهاي بنيادي اسپرماتوگوني موشي

اهداف 

اصول تئوری تکوین سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی

آموزش جداسازی و کشت سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی

بررسی زنده مانی و شمارش سلولی و پاساژ سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی

 

1398/06/02

مشاهده

کارگاه اصول بافت شناسي و رنگ آميزي ايمونوهسيتوشيمي و ايمونوفلورسنت

هدف از برگزاری کارگاه: آماده سازي نمونه بافتي، برش گيري پارافيني و انجمادي، رنگ اميزي روتين بافت، اصول تئوري و عملي ايمونو هستوشيمي و ايمونو فلورسنت و عكس برداري و بررسي نتايج با ميكروسكوپ نوري و فلورسنت

1398/06/03

مشاهده

كارگاه كشت ، تكثير و نگهداري سلول‏هاي بنيادي جنيني موشي

آشنايي با مفاهيم سلولهاي بنيادي جنيني موشي و روش كار با آنها در آزمايشگاه

1398/06/03

مشاهده

جداسازي و تخليص سلولهاي بنيادي مزانشيمي از منابع مختلف: مغز استخوان، پالپ دندان و بافت چربي

آشنايي شركت كنندگان با منابع مختلف سلولهاي مزانشيمي و نحوه استخراج سلول از آنها

1398/06/04

مشاهده

ارتقاي كيفيت تخمك، اسپرم و جنين در سيكل هاي ART

تحليل راهكارهاي ارتقاي كيفيت گامت و جنين در سيكل هاي ART

1398/06/05

مشاهده

انجماد تخمك و جنين

آشنايي با تكنيك انجماد تخمك و جنين بر روي كرايوتاپ به روش انجماد شيشه اي

1398/07/11

مشاهده

تكنيك هاي آماده سازي و انتخاب اسپرم در روش هاي كمك باروري

ارتقا سطح علمي و عملي افراد در مراكز درمان ناباروري و پايگاه هاي تحقيقاتي

1398/11/03

مشاهده