برنامه های آموزشی

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 14

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/10/30

مشاهده

دوره پیشرفته آموزشی- مهارتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی 6

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/10/30

مشاهده

کارگاه مشاوره ژنتیک

در طول هفته

1398/11/01

مشاهده

کارگاه مشاوره دیابت

در طول هفته

1398/11/01

مشاهده

آشنایی با مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسی

آشنایی با مهارتهای : 

1- Effective Socializing and Breaking the Ice
2- Shadow Practice and Listening Skills
3- How to Speak English Fluently
4- Reading at the Service of Speaking and Writing
5- How to Make Presentation in English
6- MSRT & MHLE

1398/11/03

مشاهده

تكنيك هاي آماده سازي و انتخاب اسپرم در روش هاي كمك باروري

ارتقا سطح علمي و عملي افراد در مراكز درمان ناباروري و پايگاه هاي تحقيقاتي

1398/11/03

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 15

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/11/10

مشاهده