كارگاه تست هاي ارزيابي عملكرد اسپرم

 اهميت تست هاي ارزيابي عملكرد اسپرم در درمان و تحقيقات

1398/06/05

مشاهده

ارتقاي كيفيت تخمك، اسپرم و جنين در سيكل هاي ART

تحليل راهكارهاي ارتقاي كيفيت گامت و جنين در سيكل هاي ART

1398/06/05

مشاهده

کارگاه آشنايي همكاران اورولوژيست با ميكروتسه

هدف از برگزاری: روش هاي درماني در مردان نابارور با عمل جراحي تسه

1398/06/05

مشاهده

دوره پیشرفته آموزشی- مهارتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی 3

دوره پیشرفته آموزشی- مهارتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی 3

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/06/30

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 11

دوره های آموزشی- مهارتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 11

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/07/18

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 12

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 12

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/07/18

مشاهده

دوره پیشرفته آموزشی- مهارتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی 4

دوره پیشرفته آموزشی- مهارتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی 4

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/07/28

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 13

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 13

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/08/01

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 14

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 14

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/08/01

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 15

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 15

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/08/18

مشاهده

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 16

دوره های آموزشی- مهارتی آزمایشگاه تحقیقاتی زیستی گروه 16

این دوره ویژه دانشجویان رشته های زیست شناسی - علوم پایه پزشکی - دامپزشکی و پزشکی در تمامی مقاطع می باشد

1398/08/18

مشاهده

آناليز بياني و عملكردي microRNAها در سلول‎هاي بنيادي

  آموزش مفاهيم زيستشناسي microRNAها، آشنانمودن شركتكنندگان با فرآيند RNAi، انجام عملي آزمايشهاي عملكردي microRNAها

1398/08/22

مشاهده