Monthly Scientific Conferences

سمینارهای علمی ماهانه
علاوه بر دوره¬های آموزشی فوق، ژورنال‌کلاب‌های ماهانه در زمینة علوم تولید¬مثل، سلول‌های بنیادی و زیست فناوری جانوری در قالب سخنرانی های علمی با مجوز رسمی از دفتر بازآموزی ادارة کل آموزش مداوم سه شنبه هر ماه در سالن همایشهای پژوهشگاه رویان برگزار می¬گردد. عناوین سخنرانی های ارائه شده در این برنامه به تفکیک در جدول ذیل آمده است

 :لینک آموزش مداوم http://yon.ir/2H84m