1)    تشكيل پرونده سوابق علمي آموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي
2)    ارزشیابی پرونده علمی، مستندات و مدارک اعضای هیات علمی ‌طبق مقررات
3)    پیگیری امور ارتقای اعضای هیأت علمی در مجموعه جهاد دانشگاهی در چارچوب سیاست¬های مرتبط
4)    انجام امور اداری و دبیرخانه¬ای کمیسیون¬ها و کمیته¬های تخصصی مرتبط با جذب، ترفیع پایه سالانه، تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقای اعضای هیأت علمی و تهیه و تنظیم پیش نویس مصوبات و پیگیری آن¬ها
5)    مكاتبات لازم با وزارت متبوع و ساير موسسات آموزش عالی
6)    مكاتبات لازم جهت صدور گواهي¬هاي مورد تقاضاي اعضاي هيات علمي
7)    پایش مستمر عملکرد کمی و کیفی اعضای هیات علمی و انجام کارشناسی در خصوص مواردی چون ترفیع پایه سالیانه، ارتقاء مرتبه، تغییر وضعیت استخدامی و ....
8)    انجام امور مربوط به مسیر ارتقاء شغلی: انجام مراحل مربوط به ماموریت آموزشی و یا بورس تحصیلی در داخل یا خارج از کشور به منظور اخذ دانشنامه¬های تکمیلی، تخصصی، فلوشیپ و فرصت مطالعاتی
9)    اجرای قوانین و مقررات ابلاغی شامل: ابلاغ و ارسال دستورالعمل¬ها و بخشنامه¬ها و مصوبات ذیربط ابلاغی از وزارت متبوع، معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، مصوبات کمیسیون فرعی ارتقاء، به پژوهشکده¬ها، گروه¬های پژوهشی و واحدهای ذیربط و اقدام و نظارت کامل بر اجرایی شدن آن¬ها
10)    هماهنگی جهت برگزاری دوره¬های دانش افزایی جهت توانمند¬سازی اعضای هیات علمی
11)    تجليل و تقدير از اعضاي محترم هيات علمي به مناسبت¬هاي مختلف مانند روز استاد و ...
12)    ارائه پیشنهادات به هیات رئیسه پژوهشگاه و معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی جهت تصویب قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیات علمی
13)    برنامه¬ریزی در خصوص توسعه و تقویت مهارت‌های علمی و عملی اعضای هیات علمی در مجموعه جهاد دانشگاهی
14)    همکاری و هماهنگی در امور پرسنلی، اداری، رفاهی و رسیدگی به مسائل و مشکلات اعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی
15)    پیگیری امور مرتبط با انتقال تعهدات از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
16)    تهیه، تدوین و پیشنهاد اولویت¬ها در اعطای تسهیلات آموزشی به اعضای هیأت علمی به منظور ارائه به مراجع ذیربط
17)    ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه جهت تایید مدارک و مستندات پژوهشی اعضای هیات علمی
18)    انجام امور جذب اعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی
19)    پیگیری برگزاری آزمون¬های تخصصی بدو ورود و حین خدمت اعضای هیأت علمی (حسب نیاز) با هماهنگی واحدها و مسئولین مربوطه
20)    همکاری و مشارکت در خصوص مدیریت و راهبری دوره¬های آموزش ضمن خدمت اعضای هیات علمی
21)    هماهنگی جهت تشکیل کمیسیون فرعی ارتقاء جهت بررسی ترفیع پایه سالیانه، ارتقای مرتبه، تبدیل وضعیت استخدامی و ... اعضای هیات علمی
22)    اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻋﻼم ﻓﺮاﺧﻮان¬های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺬب اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت علمی
23)    پیگیری ارزیابی نتایج آزمون¬ها و تهیه گزارش‌ها و ارائه پیشنهادات لازم به مسئولین مربوطه
24)    تنظیم گزارش‌های درون حوزه‌ای
25)    تهیه و تدوین گزارش‌های کارشناسی، تحلیلی و آماری از وضعیت اعضای هیأت علمی و ارائه آن به مسئولین مافوق